Informacje na temat przetwarzania danych osobowych

Kto jest administratorem moich danych?

Administratorem danych osobowych jest Optiveum sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (02-063), ul. Górnickiego 3/10 (dalej: “Administrator”)

Z kim mogę się skontaktować w kwestiach związanych z przetwarzaniem moich danych osobowych?

We wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem Twoich danych osobowych możesz skontaktować się bezpośrednio z Administratorem za pomocą adresu e-mail: info@optiveum.com

Jaki jest zakres przetwarzanych przez Administratora moich danych osobowych?

W celu prowadzenia procesów rekrutacji, na podstawie umowy zawartej pomiędzy Administratorem a potencjalnym pracownikiem, koniecznym będzie zebranie następującego zakresu danych: imię, nazwisko, e-mail oraz numer telefonu. Podanie danych w zakresie art. 221 § 1 Kodeksu pracy jest wymagane, a podanie dodatkowych danych dobrowolne.

Jaki jest cel przetwarzania moich danych osobowych?

Administrator przetwarza Twoje dane osobowe w następujących celach:

Cel przetwarzania
Ustalenie tożsamości przed rozpoczęciem świadczenia usług.
Podstawa prawna (pełne nazwy aktów prawnych znajdziesz na końcu formularza)
Art. 6 ust. 1 lit. b RODO

Cel przetwarzania
Administrator danych będąc przedsiębiorcą ma prawo do dochodzenia roszczeń z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej i tym samym przetwarzania danych w tym celu. Podstawa prawna (pełne nazwy aktów prawnych znajdziesz na końcu formularza)
Art. 6 ust. 1 lit. b oraz f RODO, jako tzw. prawnie uzasadniony interes administratora, którym jest dochodzenie roszczeń i obrona praw.

Cel przetwarzania
W celu świadczenia usług rekrutacyjnych, Administrator potrzebuje Twojej zgody, w celu prezentowania Twojej kandydatury potencjalnym pracodawcą oraz kontaktowania się z Tobą za pośrednictwem wiadomości email oraz SMS.
Podstawa prawna (pełne nazwy aktów prawnych znajdziesz na końcu formularza)
Art. 6 ust. 1 lit. a RODO

Cel przetwarzania
Na Administratorze jako przedsiębiorcy spoczywają obowiązki nałożone również innymi aktami prawa, w tym np. obowiązek prowadzenia ksiąg rachunkowych czy obowiązki podatkowe jak konieczność wystawiania rachunków za wykonane usługi, co może się wiązać z koniecznością przetwarzania danych osobowych.
Podstawa prawna (pełne nazwy aktów prawnych znajdziesz na końcu formularza)
Art. 6 ust. 1 lit. c RODO w zw. z art. 74 ust. 2 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości.

Czy moje dane przetwarzane są w jakiś jeszcze sposób?

Nie, Administrator nie stosuje żadnych procesów opartych o zautomatyzowane podejmowanie decyzji w tym profilowanie.

Komu przekazywane są moje dane osobowe?

Poufność Twoich danych jest priorytetem. W związku z tym Administrator może przekazywać Twoje dane jedynie podmiotom, z którymi współpracuje bezpośrednio przy realizacji usług rekrutacyjnych, których jesteś podmiotem. Partnerzy Administratora są zobowiązani do chronienia Twoich danych w sposób zgodny z prawem

Czy moje dane są przekazywane poza Unię Europejską (EOG)?

Nie, Administrator nie przekazuje danych osobowych do państw znajdujących się poza Europejskim Obszarem Gospodarczym

Przez jaki czas przetwarzane są moje dane osobowe?

Twoje dane są przetwarzane przez okres realizacji usług lub dochodzenia roszczeń z nimi związanymi. Jeżeli dane były przetwarzane w celu dochodzenia roszczeń (np. w postępowaniach windykacyjnych), Administrator przetwarza dane w tym celu przez okres przedawnienia roszczeń, wynikający z przepisów kodeksu cywilnego. Dane są usuwane lub poddawane anonimizacji po upływie terminów wskazanych w prawie lub na Twój wniosek, w zakresie, w jakim jest to możliwe.

Czy podanie danych jest moim obowiązkiem?

Korzystanie z usług Administratora jest całkowicie dobrowolne, jednakże jest on zobowiązany przepisami prawa do przetwarzania danych. W takim przypadku niepodanie danych może skutkować odmową wykonania usługi.

Jakie mam prawa?

Administrator zapewnia Ci prawo dostępu do danych, sprostowania ich, żądania usunięcia lub ograniczenia ich przetwarzania. Możesz także skorzystać z uprawnienia do złożenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz prawa do przenoszenia danych do innego administratora danych. Przysługuje Ci także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych: UODO, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa.

RODO – Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE;

Polish